Vítáme vás na stránkách projektu TAČR č. TL02000092 s názvem Podpora proenvironmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání, který je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Problematika plýtvání potravinami je aktuálním a diskutovaným tématem a to nejen z ekonomického, environmentální, ale i sociálního pohledu. Evropská unie v návaznosti na cíle udržitelného rozvoje (UN SDG) chce do roku 2030 snížit plýtvání potravinami na polovinu.

I přes vysokou míru pozornosti věnovanou tématu plýtvání potravinami je dostupnost dat o produkci potravinového odpadu velice omezená. Významná je i nejednotná definice pojmu plýtvání potravinami, což činí jakékoliv srovnání dat v oblasti potravinových odpadů a plýtvání potravinami obtížné. Současně chybí data pro vyhodnocení účinnosti nástrojů uplatňovaných orgány veřejné správy s cílem snížit množství produkovaného potravinového odpadu.

Tento projekt se snaží překonat všechna výše popsaná omezení. Cílem projektu je poskytnout aplikačním garantům a územním samosprávným celkům postupy a výsledky aplikace behaviorální změny chování domácností, a to v podobě, která bude snadno aplikovatelná pro aktéry v oblasti odpadového hospodářství (tj. územní samosprávné celky).

Základem projektu je najít efektivnější způsoby dosažení cíle redukce plýtvání potravinami, a to na základě provedení cílené behaviorální intervence, jejímž smyslem je dosáhnout změny v chování domácností, která povede ke snížení plýtvání potravinami.

Redukce plýtvání potravinami u domácností, které jsou nejvýznamnějším producentem potravinového odpadu, s sebou přináší nejen omezenou a uváženou spotřebu zdrojů, ale i omezení produkce CO2, který doprovází likvidaci potravinového odpadu a je tak významným zdrojem klimatické změny.

Významnými přínosy projektu jsou jednak získání spolehlivých primárních dat, která doposud chybí, dále kvantifikace přímých dopadů behaviorální intervence a zpřístupnění těchto postupů např. formou best practices subjektům v oblasti odpadového hospodářství. V neposlední řadě projekt přispívá k významným environmentálním a společenským přínosům.